product banner product banner

Kim Cương Rời


[Chọn Viên Kim Cương Hoàn Hảo Cho Bạn]

Hình dạng:
 • Round
 • Princess
 • Radiant
 • Emerald
 • Asscher
 • Marquise
 • Oval
 • Perl
 • Heart
 • Cushion
MM (Ly):
Độ tinh khiết:
Màu sắc:
Sản phẩm
Product
Mã SP
SKU
Hình dạng
Shape
Kích Thước
Measurement
Khối Lượng
Carat
Màu
Color
Độ tinh khiết
Clarity
Giác cắt
Cut
Phát Quang
Fluorescence
Chứng nhận
Certification
Giá
Price
product KCR0419156 ROUND 4.5 0.35 E VS1 EX N 7281664368
product KCR0419061 ROUND 3.64 0.18 F VVS2 EX NON 1308192877
product KCR0217021 ROUND 5.05 0.5 E VS1 EX Faint 2171539285
product KCR0619006 ROUND 6.23 0.9 G VS1 EX N 5323527677
product KCR0419131 ROUND 3.63 0.18 D VVS1 EX NON 2327195465
product KCR0419057 ROUND 3.65 0.18 F VVS2 EX NON 6305351227
product KCR0419037 ROUND 3.67 0.19 F VS1 EX NON 6312999348
product KCR0419031 ROUND 3.62 0.18 G VVS2 EX NON 3305868686
product KCR0419036 ROUND 3.67 0.19 F VS1 EX NON 2314959898
product KCR0419110 ROUND 3.66 0.19 F VVS1 EX NON 5293807346
product KCR0716001 ROUND 5.26 0.55 F VVS1 EX N 5196190974
product KCR0419070 ROUND 3.61 0.18 F VVS2 EX NON 7318063920
product KCR0419005 ROUND 3.62 0.18 G VS1 EX NON 6315991581
product KCR0419030 ROUND 3.64 0.18 G VVS2 EX NON 3305722882
product KCR0419053 ROUND 3.61 0.18 F VVS2 EX NON 5293854895
product KCR0217035 ROUND 4.5 0.35 E SI1 EX Medium Blue 5243454699
product KCR0419058 ROUND 3.61 0.18 F VVS2 EX NON 1309351841
product KCR0419107 ROUND 3.6 0.18 E VVS1 EX NON 2318986974
product KCR0419046 ROUND 3.68 0.19 G VVS2 EX NON 1318875771
product KCR0419004 ROUND 3.6 0.18 G VS1 EX NON 7316126783

Kết Quả


product
 • SKU: KCR0419156
 • MM (ly): 4.5
 • Carat: 0.35
 • Màu: E
 • Độ tinh khiết: VS1
 • Chứng nhận: 7281664368
product
 • SKU: KCR0419061
 • MM (ly): 3.64
 • Carat: 0.18
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 1308192877
product
 • SKU: KCR0217021
 • MM (ly): 5.05
 • Carat: 0.5
 • Màu: E
 • Độ tinh khiết: VS1
 • Chứng nhận: 2171539285
product
 • SKU: KCR0619006
 • MM (ly): 6.23
 • Carat: 0.9
 • Màu: G
 • Độ tinh khiết: VS1
 • Chứng nhận: 5323527677
product
 • SKU: KCR0419131
 • MM (ly): 3.63
 • Carat: 0.18
 • Màu: D
 • Độ tinh khiết: VVS1
 • Chứng nhận: 2327195465
product
 • SKU: KCR0419057
 • MM (ly): 3.65
 • Carat: 0.18
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 6305351227
product
 • SKU: KCR0419037
 • MM (ly): 3.67
 • Carat: 0.19
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VS1
 • Chứng nhận: 6312999348
product
 • SKU: KCR0419031
 • MM (ly): 3.62
 • Carat: 0.18
 • Màu: G
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 3305868686
product
 • SKU: KCR0419036
 • MM (ly): 3.67
 • Carat: 0.19
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VS1
 • Chứng nhận: 2314959898
product
 • SKU: KCR0419110
 • MM (ly): 3.66
 • Carat: 0.19
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VVS1
 • Chứng nhận: 5293807346
product
 • SKU: KCR0716001
 • MM (ly): 5.26
 • Carat: 0.55
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VVS1
 • Chứng nhận: 5196190974
product
 • SKU: KCR0419070
 • MM (ly): 3.61
 • Carat: 0.18
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 7318063920
product
 • SKU: KCR0419005
 • MM (ly): 3.62
 • Carat: 0.18
 • Màu: G
 • Độ tinh khiết: VS1
 • Chứng nhận: 6315991581
product
 • SKU: KCR0419030
 • MM (ly): 3.64
 • Carat: 0.18
 • Màu: G
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 3305722882
product
 • SKU: KCR0419053
 • MM (ly): 3.61
 • Carat: 0.18
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 5293854895
product
 • SKU: KCR0217035
 • MM (ly): 4.5
 • Carat: 0.35
 • Màu: E
 • Độ tinh khiết: SI1
 • Chứng nhận: 5243454699
product
 • SKU: KCR0419058
 • MM (ly): 3.61
 • Carat: 0.18
 • Màu: F
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 1309351841
product
 • SKU: KCR0419107
 • MM (ly): 3.6
 • Carat: 0.18
 • Màu: E
 • Độ tinh khiết: VVS1
 • Chứng nhận: 2318986974
product
 • SKU: KCR0419046
 • MM (ly): 3.68
 • Carat: 0.19
 • Màu: G
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chứng nhận: 1318875771
product
 • SKU: KCR0419004
 • MM (ly): 3.6
 • Carat: 0.18
 • Màu: G
 • Độ tinh khiết: VS1
 • Chứng nhận: 7316126783